E-dziennik

Aktualności


Ważne informacje dotyczące strajku

Uwaga !

            Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego Librus. Decyzje o ewentualnym strajku mogą zostać podjęte w każdej chwili. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas strajku nauczycieli

Kliknij - https://www.wroclaw.pl/zajecia-dla-dzieci-i-mlodziezy-podczas-strajku-nauczycieli

UWAGA – WAŻNE INFORMACJE

 W związku z egzaminami gimnazjalnymi i klas ósmych, w dniach 10.04 – 17.04 zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Obiady są odwołane.

Uwaga!

Rozumiemy Państwa niepokój związany z zaistniała sytuacją. Czynimy starania, by zaplanowane egzaminy odbyły się.  Dlatego zwróciłam  się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia,  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Rodziców oraz do innych organów nadzorujących i wspomagających pracę szkoły z prośbą o pomoc w zorganizowaniu egzaminów naszych uczniów.

Jednocześnie na wypadek strajku ze względów organizacyjnych i w związku z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom, jeszcze raz zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie opieki dzieciom.  Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu możliwość do skorzystania z zasiłku opiekuńczego (wynikającego z przepisów prawa) w razie sytuacji kryzysowej.

Uprawnienia rodzica

             Zgodnie z art. 32 ust. 1. pkt. 1 ustawy oświadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(Dz. U. 2017. poz. 1368) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

             Zgodnie z §3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 2014, poz. 1632), w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza dowodem usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy jest oświadczenie pracownika

            Jednocześnie zapewniam, że zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani   o przerwaniu akcji strajkowej.

Przypominamy, iż przerwa świąteczna będzie trwała od 18.04 do 23.04. 2019 r.

                 Z upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81 – Alina Hryniewicka

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie