Menu Zamknij

Aktywni w szkole

„Aktywni w szkole” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 81 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 87

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic 3 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023

Działania w projekcie

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów
 3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów
 4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów
 5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie


Grupa docelowa:

 • 790 uczniów/uczennic,
 • 58 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 443 228,70 zł
 • Kwota dofinansowania: 376 744,39 zł
 • Wkład własny: 66 484,31 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
 • Szkoła Podstawowe nr 4 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
Skip to content