Menu Zamknij

Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych we Wrocławiu na rok 2024/2025

Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych 2024 we Wrocławiu 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie przyszłorocznych Pierwszoklasistów! 

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz  we Wrocławiu! 

Po raz trzeci rekrutacja do publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Rodzice będą mogli bez wychodzenia z domu złożyć wnioski rekrutacyjne do wybranych placówek. Niezbędne do tego będzie posiadanie aktywnego profilu zaufanego. W innym wypadku dokument będzie trzeba złożyć osobiście w placówce. 

Dwa etapy rekrutacji do wrocławskich podstawówek (terminy) 

Rodzice, chcący zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w pierwszym etapie (od 14 do 20 lutego) muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie do swojej szkoły obwodowej. 

W tym czasie zgłoszeń nie składają rodzice dzieci pozaobwodowych.  

Oczywiście wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w swoich placówkach obwodowych. Natomiast jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do innych placówek, to muszą wziąć udział w drugim etapie elektronicznej rekrutacji, który potrwa od 8 do 11 marca (pod warunkiem, że w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca). W żadnych z etapów nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych przez kandydata punktów. 

Więcej punktów rekrutacyjnych z Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX 

Aktywując Status MAX w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych (pozaobwodowych). Miasto chce w ten sposób premiować rodziców, którzy płacą podatki we Wrocławiu i są zameldowani na stałe w naszym mieście. 

Dziecko rodzica, który posiada aktywny Status Nasz Wrocław MAX, uzyska dodatkowo 90 pkt. do szkół podstawowych (pozaobwodowych). 

Jak uzyskać status Nasz Wrocław MAX? 

Po pierwsze - trzeba zarejestrować się w programie Nasz Wrocław (podając imię, nazwisko, PESEL czy adres e-mail) i uzyskać aktywny Status Podatnika – czyli potwierdzić fakt rozliczenia podatku za ubiegły rok we Wrocławiu. Można to wykonać poprzez: 

 • elektroniczną aktywację statusu, 
 • zdalną aktywację statusu poprzez czat wideo, 
 • stacjonarną aktywację statusu. 

By uzyskać status MAX, należy dodatkowo potwierdzić meldunek stały we Wrocławiu. Można to zrobić okazując informację o zameldowaniu z aplikacji mObywatel lub pobraną ze strony gov.pl albo zaświadczenie uzyskane w Centrum Obsługi Mieszkańca: 

 • za pośrednictwem platformy ePUAP (z dopiskiem „Nasz Wrocław MAX” w temacie), 
 • w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kotlarskiej 41, 
 • poprzez czat wideo. 

Punkty rekrutacyjne także za Nasz Wrocław 

Z kolei 80 pkt. do klas I szkół podstawowych (pozaobwodowych) można będzie otrzymać posiadając wyłącznie aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław, czyli za rozliczenie podatku dochodowego we Wrocławiu. To kryterium obowiązywało również w ubiegłym roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

 • Korzyści z programu Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX 

Rozliczając podatek we Wrocławiu i będąc zameldowanym w naszym mieście, skorzystamy łącznie z 22 bezpłatnych wejściówek czy zniżek w blisko 80 punktach na terenie miasta. Korzystając z darmowych wejść oraz zniżek z Naszym Wrocławiem MAX – nawet ponad 2700 zł. Uzyskamy też dodatkowe punkty w rekrutacji do wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych. 

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 2024 we Wrocławiu 

Szkoły podstawowe – (I etap) etap obwodowy: 

 1. Składanie zgłoszeń z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 14.02.2024 r. od godz. 12:00. 
 1. Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 20.02.2024 r. do godz. 15:00. 
 1. Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 28.02.2024 r. 
 1. Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 28.02.2024 r. 
 1. Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca w systemie – 29.02.2024 r. 
 1. Sprawdzenie list przyjętych – 1.03.2024 r. od godz. 15:00. 

Rekrutacja uzupełniająca (II etap) – szkoły podstawowe – etap nieobwodowy oraz rekrutacja do oddziałów integracyjnych: 

 1. Składanie wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 08.03.2024 r. od godz. 12:00. 
 1. Zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu – 11.03.2024 r. do godz. 15:00. 
 1. Sprawdzenie wyników kwalifikacji – 18.03.2024 r. 
 1. Złożenie ewentualnej rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 18.03.2024 r. 
 1. Zamknięcie możliwości złożenia rezygnacji z miejsca za pomocą systemu – 19.03.2024 r. 
 1. Sprawdzenie list przyjętych – 20.03.2024 r. od godz. 12:00. 

Kryteria – rekrutacja do szkół podstawowych (pozaobwodowych) 

  Kryterium Liczba punktów 
1. Kandydat zamieszkujący we Wrocławiu 100 
2. Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego: 

a) Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu
(z wyłączeniem I urzędu skarbowego),

b) Aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu.
  a) 80 
 b) 90 
3. Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce
opiekuńczo-wychowawczej 
70 
4. Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu
szkolno-przedszkolnego.
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja 
60 
5. Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja: 

a) do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujący się do tej szkoły, 

b) do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole 
50 
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka 

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt 

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt) 

Wzór: 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych; dochód na osobę w rodzinie dziecka = liczba punktów 
  
Skip to content