Menu Zamknij

Konkurs Literacko – Plastyczny „Każdy Ma Swoją Górę” XI edycja

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół podstawowych (klasy IV – VIII) do udziału w XI edycji Konkursu Literacko – Plastycznego „Każdy Ma Swoją Górę”.

Temat konkursu nawiązuje do wypowiedzi Wandy Rutkiewicz – Patronki szkoły: „Każdy człowiek ma w życiu do zdobycia swój Everest” oraz „Mam jednakową zasadę  w górach i w życiu, muszę być na tyle dobra, żeby samodzielnie osiągnąć cel.”

  1. Cele konkursu:

– umożliwienie rozwijania zdolności literackich i plastycznych,

– uświadomienie młodzieży potrzeby rozwijania pasji, dążenia do poszukiwania celu, radzenia sobie ze słabościami będącymi przeszkodą w osiąganiu sukcesu,

– stworzenie młodym ludziom możliwości wypowiedzi na tematy dla nich ważne i interesujące,

– integracja środowisk międzyszkolnych.

  • Regulamin Konkursu: 
  1. Tematyka i formy wypowiedzi:

 – utwór literacki (np. opowiadanie, wiersz), w którym przedstawione zostaną zmagania  z trudnościami i sposoby dochodzenia do pozytywnych rozwiązań;

– komiks, w którym przedstawione zostaną zmagania  z trudnościami i sposoby dochodzenia do pozytywnych rozwiązań.

  • Sposób przygotowania utworów:

               – prace literackie w formacie doc lub docx lub pdf (w załączniku) należy przesłać na adres szkoły: sekretariat.sp081@wroclawskaedukacja.pl objętość: do 5 stron, czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1.5,

               – praca plastyczna – komiks – przedstawiający kompletną treść przy pomocy słowa i rysunku w co najmniej 5 osobnych obrazkach;  forma i technika komiksu dowolna; pracę należy przesłać w formie fizycznej – pocztą lub przy pomocy zdjęć każdej strony komiksu w wysokiej rozdzielczości w formacie jpeg, gif lub png (zdjęcia w rozmiarze do 10 MB) na adres szkoły: sekretariat.sp081@wroclawskaedukacja.pl Uczniowie SP81 oddają prace bezpośrednio nauczycielom języka polskiego.

                – do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko oraz e-mail autora, wiek, imię
i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwa, telefon oraz e-mail szkoły, skan lub zdjęcie podpisanej zgody opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich.

                – jury wyłoni laureatów w kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – VI oraz VII – VIII.

  • Terminy nadesłania prac i ogłoszenia wyników:

              – utwory należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły  do 19 maja 2024 r. sekretariat.sp081@wroclawskaedukacja.pl ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w końcowej części maja 2024 r.

              – laureaci zostaną powiadomieni droga elektroniczną na adres mailowy szkoły oraz adres mailowy autora pracy, informacja o wynikach będzie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 81 we Wrocławiu www.sp81.wroclaw.pl oraz facebook: @sp81wandyrutkiewicz   

              Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

  • Przy ocenie utworów jury będzie brało pod uwagę:

Praca literacka:

             – związek pracy z ideą zawartą w temacie,

             – oryginalność utworu,

             – kompozycję, styl i poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

  Komiks:

                – związek z ideą zawartą w temacie,

                – powiązanie tekstu i obrazu, poprawność językowa i logika,

                – artystyczny środek wyrazu – wykonanie, technika, estetyka pracy.

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu Literackiego „Każdy Ma Swoją Górę” oraz Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich

Skip to content