Menu Zamknij

Obiady 2023/2024

Informacje: obiady szkolne w SP 81 we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Termin wydawania obiadów – od 05.09.2023 r, w godz. 11:30-15:00.

2. Koszt obiadu wynosi 11,00 zł (wsad do kotła ) – pokrywa rodzic/opiekun ucznia

3. Koszt usługi cateringowej pokrywa Gmina Wrocław.

4. UMOWA

4.1 Warunkiem korzystania z obiadów jest dostarczenie do SP 81 umowy zawartej między Gminą Wrocław – Szkołą Podstawową nr 81 we Wrocławiu a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

4.2 Na stronie internetowej jest do pobrania umowa w wersji edytowalnej- możliwość naniesienia danych na komputerze: strona internetowa szkoły – www.sp81.wroclaw.pl /zakładka dla rodzica/obiady szkolne

4.3 Wypełnioną umowę, pobraną ze strony internetowej w 2 egz. przekazać do sekretariatu szkoły.

4.4 Zaleca się o zgłaszanie uczniów na obiady szkolne w terminie do 15-tego września 2023 roku. Dopuszcza się również zapisywanie uczniów po tym terminie.

4.5 Dostarczona umowa zostanie podpisana przez Dyrektora SP 81, z czego 1 egz. otrzyma rodzic /opiekun.

4.6 W pojedynczych przypadkach druki umów będą do pobrania w szkole.

5. WYDAWANIE OBIADÓW

5.1 Uczniowie zgłoszeni (umowa ) do godz. 13:00 w dniu 04. września 2023 roku będą mogli jeść obiady od 05.września 2023 roku, pozostali uczniowie następnego dnia po zgłoszeniu. Wynika to z konieczności przekazania do firmy cateringowej wiadomości o ilości zamówionych obiadów na dany dzień.

Od 30.09.2023 roku, na stronie internetowejszkoły w zakładce – dla rodzica /obiady szkolne jest do pobrania umowa oraz inne wiadomości dotyczące obiadów szkolnych.

6. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

6.1 Zapłata za obiady wyłącznie przelewem, na indywidualny numer rachunku bankowego, do 10-tego dnia każdego miesiąca, po tym system dodatkowo generuje odsetki bankowe. Brak zapłaty do końca miesiąca bieżącego może spowodować wstrzymanie wydawania obiadów, do czasu zapłaty.

6.2 Odpłatność za obiady pobierana jest z „góry” za miesiąc bieżący. O odwołane obiady (patrz pkt 7 ), pomniejszana jest kwota do zapłaty w następnym miesiącu.

6.3 Informacja o kwocie zapłaty wraz z indywidualnym numerem konta bankowego będzie przekazywana co miesiąc ( pierwszy tydzień m-ca ) na mail rodzica podany w umowie.

6.4 Dla uczniów korzystających z obiadów szkolnych w latach ubiegłych, numer konta bankowego pozostaje bez zmian, natomiast dla pozostałych uczniów zostanie wygenerowany numer konta bankowego po dostarczeniu umowy.

7. ODWOŁANIA OBIADÓW

7.1 Zgłoszone odwołania obiadów (choroby, wyjazdy, inne losowe zdarzenia) pomniejszają kwotę do zapłaty w następnym m-cu rozliczeniowym.

7.2 Odwołania- wyłącznie na adres mailowy : obiady@sp81.wroclaw.pl do godz. 9:00 dnia którego odwołanie dotyczy lub wcześniej.

7.3 Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

Wzór umowy

Regulamin zasad odpłatności i korzystania z posiłków

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Jadłospis – dieta wegetariańska bez ryb 

Jadłospis podstawowy

Jadłospis, dieta bezmleczna 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Informujemy, że masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także do złożenia skargi

na przetwarzanie danych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Dane osobowe dzieci korzystających ze stołówki przetwarzamy w celu zapewnienia im wyżywienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na www.sp81.wroclaw.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – edukacja dziecka w placówce.

Dane osobowe rodziców dzieci korzystających ze stołówki przetwarzamy w celu realizacji umowy dotyczącej zapewnienia wyżywienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na www.sp81.wroclaw.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – umowa.

Skip to content