Menu Zamknij

Promovere Talenta

Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” to system stypendialny polegający na udzieleniu wsparcia finansowego oraz nagradzaniu uczniów uzdolnionych. PROMOVERE TALENTA obejmuje przyznawane przez Prezydenta Wrocławia:

1) Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o to stypendium jest uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięciu ocen celujących oraz posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym, w przypadku szkół ponadpodstawowych. Z nie więcej niż trzema wnioskami ze szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, występuje dyrektor szkoły. 

2) Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych; Warunkiem koniecznym do jego uzyskania jest posiadanie przez ucznia tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, zgodnie z wykazem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  3) Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel”. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o nie jest uzyskanie przez ucznia tytułu laureata Konkursu „Szkolny Nobel” w jednej z trzech kategorii: a) humanistycznej, b) matematyczno – przyrodniczej, c) artystycznej.

Skip to content