Dokumenty i procedury

DOKUMENTY

 1. Statut SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz. Tutaj
 2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny w latach 2017 – 2021. Tutaj
 3.  Przedmiotowe Zasady Oceniania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. Tutaj
 4. Punktowy system oceniania zachowania. Tutaj
 5. Regulamin dyżurów uczniowskich. Tutaj
 6. Regulamin korzystania z boisk i placu zabaw SP 81. Tutaj

PROCEDURY

 1. Podstawy prawne stosowanych procedur
 2. Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie wymagające pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.
 3. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego
 4. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole
 5. Procedura postępowania w sytuacji wagarów ucznia lub samodzielnego opuszczenia szkoły
 6. Procedura postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych podczas lekcji
 7. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń jest ofiarą przemocy (np. bójki, wymuszenia, zastraszania, itp.)
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów w tym papierosa elektronicznego przez ucznia
 9. Procedura postępowania w przypadku samookaleczenia lub prób samobójczych ucznia
 10. Procedura postępowania wobec ucznia będącego pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 11. Procedura reagowania w szkole w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy
 12. Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego

 

 

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie